Bijeenkomsten

Mini-symposium De Kracht van Preventie

Inspirerend mini-symposium “Samen in de wijk!” van ST-RAW werkgroep De Kracht van Preventie

“Een symposium is geslaagd als de sprekers met passie over hun werk praten en dat enthousiasme weten over te brengen op de zaal. Dan komt er een gesprek op gang, leren we van elkaar en inspireren we elkaar.” Aan het woord is Anja van de Berg-Bakker, beleidsadviseur bij CJG-Rijnmond. Zij is “trekker” van de werkgroep “De Kracht van Preventie”, één van de vijf werkgroepen van de Rotterdamse Academische Werkplaats ST-RAW. “In onze werkgroep gaat het om preventie van opvoedproblemen op een manier die zo dicht mogelijk bij de ouders staat en zo laagdrempelig mogelijk kan worden ingezet. Heel goede voorbeelden hiervan zijn de programma’s en projecten met vrijwilligers.”

De werkgroep organiseerde op donderdag 2 februari het mini-symposium “Samen in de wijk!” voor professionals,

Lees hier verder voor het verslag.

Meer informatie over Mama’s garden

 

LOL in cultuursensitief werken

Met 3 Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ in Rotterdam, Nijmegen en de bovenregionale AWTJ Risicojeugd) is het ZonMw-project LOL in Cultuursensitief werken gestart.
Dit implementatieproject richt zich op het verbeteren van de interculturele kwaliteit / cultuursensitiviteit in de werkwijzen van professionals in de jeugdhulp. Dit doen wij door implementatie, inbedding en bestendiging van een bestaand kennisproduct: de Live Online Leren (LOL) training in cultuursensitief werken en vroegsignalering ggz- en lvb-problematiek bij kwetsbare (migranten)jeugd.  Deze training is ontwikkeld door expert-trainers van Parnassia, i-psy Lucertis, Pharos, en MEE in het kader van het EIF-project verbeteren toegang en participatie jeugd-ggz voor kwetsbare migrantenjeugd, voortbouwend op kennis uit academische werkplaats DWARS. Na offline implementatie onder ca 175 professionals uit de wijknetwerken en wijkteams is de training vertaald in een online versie via de LOL school van Lucertis (juli 2013-eind 2015).

Doel is dat na het volgen van de training:
de bekendheid van de problematiek, behandelmogelijkheden en aanpak voor cultuursensitieve jeugd-GGZ- en LVB onder professionals is vergroot, en de bejegening van migranten door hulpverleners is verbeterd zodat:
sneller en eerder gesignaleerd wordt;
er tijdig hulp geboden wordt door de juiste hulpverlener;
het hulptraject voor jeugd en ouders afgerond wordt naar tevredenheid van hulpvrager/ouders en hulpverlener en na afloop zonodig in contact wordt gebleven.

Het ZonMw-project LOL i cultuursensitief werken heeft als doel:
8 extra LOL- trainers opleiden;
De LOL-training ‘cultuursensitief werken en vroegsignalering ggz- en lvb-problematiek migrantenjeugd’ in 2016 en 2017 in 8 gemeenten aanbieden aan 300 professionals uit de wijkteams en wijknetwerken;
Doorontwikkeling van de Live Online Leren (LOL) training met: a. een module over risicojeugd en b. ervaringsdeskundigheid van ouders (en jeugd).

Voor afname van de (voorlopig) GRATIS LOL training voor Rotterdamse professionals/organisaties: Flyer Rotterdam Online School
Voor meer informatie zie http://ggzmigrantenjeugd.nl/index.php/aanbod-eif-project/ en check de korte film op deze pagina, welke een impressie geeft van de online training.

Training in het vraaganalyse instrument voor wijkteammedewerkers

De problemen die de wijkteammedewerkers tegenkomen zijn talrijk en heel divers. Het is haast onmogelijk om op al deze gebieden precies te weten waar je op moet letten om problemen te signaleren en om vervolgens zelf de juiste hulp te kunnen bieden. Waar liggen je grenzen, wanneer moet er doorverwezen worden? Hoe kan er binnen een wijkteam, met de vele verschillende achtergronden van medewerkers, eenduidig gecommuniceerd worden over casussen? Welke informatie moet bij een doorverwijzing meegestuurd worden naar de specialist? Dit zijn kwesties die spelen bij de wijkteams. Om hier ondersteuning in te bieden, is er, in opdracht van de gemeente Rotterdam, door de Yulius Academie in samenwerking met Bureau Frontlijn, het vraaganalyse instrument (VAI) ontwikkeld. Het VAI is een gestructureerd maar flexibel interview, zodat wijkteammedewerkers handvatten hebben hoe problemen uitgevraagd kunnen worden op gebieden waar zij minder expertise hebben. Vervolgens helpt het VAI bij de analyse van deze informatie. Uiteindelijk leidt dit tot een plan van aanpak. De hulpvraag en de wens van de cliënt staan hierbij centraal.

Binnen de academische werkplaats (deelproject ‘ruimte voor regie’) wordt er gewerkt aan de doorontwikkeling van het VAI, de training van de wijkteammedewerkers om met het VAI te werken, en het onderzoek naar onder andere de meerwaarde van het VAI, de gebruikerservaring en de implementatie. De medewerkers van de 16 wijken in de stadsdelen Feijenoord, IJsselmonde en Charlois zijn reeds getraind, medewerkers van de overige wijkteams worden momenteel getraind.

Problemen

Wijkteammedewerkers hebben alle problemen opgeschreven waar zij regelmatig mee te maken hebben.

De geaccrediteerde trainingen worden gegeven door trainers van de Yulius Academie, Bureau Frontlijn en de Horizon Academie. De opzet was interactief, waarbij door oefeningen duidelijk werd hoe divers de problematiek van de cliënten is , wat een wijkteammedewerker in huis moet hebben om dit állemaal te signaleren en dat er best een risico is op het hebben van blinde vlekken. Hiermee wilden we de deelnemers van de trainingen de toegevoegde waarde van het VAI laten ervaren. Vervolgens was er ruime gelegenheid om te oefenen met het VAI door middel van rollenspellen in kleine groepjes. Door ermee aan de slag te gaan, kwamen er vanzelf vragen uit de groep. Athanasios Maras, directeur van de Yulius Academie, was bij elke training aanwezig om vragen te beantwoorden en om de context van het VAI te toe te lichten.

De deelnemers aan de trainingen waren aan het begin soms nog sceptisch en kritisch, gedurende de training werd dat veelal een stuk minder.

Pluspunten en vragen over het VAI.

Pluspunten en vragen over het VAI volgens de wijkteammedewerkers.

Het is nu een kwestie van ermee aan de slag gaan en ervaren hoe het VAI ondersteunend kan zijn. Nu deze wijkteams getraind zijn, gaat het onderzoek naar het VAI van start. Onderzoekers van de Yulius Academie gaan, in samenwerking met de onderzoeksafdeling van de gemeente Rotterdam, evalueren hoe het VAI in de praktijk gebruikt wordt. Hieruit volgen aanwijzingen hoe het VAI verbeterd kan worden.

Voor meer informatie over het deelproject ‘ruimte voor regie’ of het vraaganalyse instrument, kunt u terecht bij Ingrid Kruizinga, senior onderzoeker bij de Yulius Academie – i.kruizinga@yulius.nl

 

Feestelijke openingsseminar
ST-RAW op 26 januari j.l door Hugo de Jonge, Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg.

Dit seminar vormde de aftrap en bekendmaking van de academische werkplaats transformatie jeugd. Op deze dag zijn een drietal workshops gehouden speciaal gericht op de professional.

-Workshop Eigen regie en de transitie: hoe maak je als professional ruimte voor eigen regie?
>> lees meer in ons vorige artikel
-Workshop Voorkomen is beter dan genezen!
-Workshop Doen we de juiste dingen.

nieuwsbericht

 

Workshop Ruimte voor Regie tijdens de Focusdag 2016

Door: Inge Bramsen, Ingrid Kruizinga, Yvette Konijnendijk, Lisa Timmermans, Athanasios Maras &  Chris Kuiper van Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, Horizon Jeugdzorg & Onderwijs en de Yulius Academie.

Hoe maakt het wijkteam ruimte voor regie? Een actuele vraag, zeker na de transformatie. Daarover ging deze workshop, georganiseerd vanuit het ST-RAW deelproject Ruimte voor Regie. In dit project worden twee instrumenten doorontwikkeld die wijkteams kunnen inzetten om de hulpvraag, en de verschillende perspectieven daarbij, te verhelderen. Het Vraaganalyse Instrument (VAI) ondersteunt de professional om problemen en mogelijkheden snel in kaart te brengen en na te gaan of specialistische hulp nodig is. Mijn Pad en de Mijn Pad App ondersteunen de professional om ruimte te maken voor regie door de jongere.

Wegens grote belangstelling werd de workshop twee maal gegeven. Deelnemers waren actief en betrokken. Zij onderzochten ‘Wat is eigen regie, en wat gebeurt er als je die verliest? En: hoe maak je ruimte voor regie van de jongere bij botsende perspectieven?

Eigen regie is …. ?
Eigen regie betekent volgens de workshopdeelnemers dat je zelf bepaalt wat je wel of niet wilt, en dat de professional ingaat op de hulpvraag. Eigen regie betekent ook: grip of controle hebben en trots zijn als je dan zelf iets hebt bereikt. Zelfreflectie is nodig voor het voeren van eigen regie. Ook is het belangrijk dat de professional zelf ruimte ervaart voor regie, want kaders, regels en financiën werken soms belemmerend als je de cliënt echt regie wilt geven. Eigen regie betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties van eigen keuzes.

Regie van de professional betekent dat deze zelf de touwtjes in handen heeft en overzicht heeft. Eigen regie geven aan cliënten is niet altijd gemakkelijk, want sommige cliënten lijken moeilijk te motiveren en wat te doen als er verschillen van mening zijn? Hoe ga je daarmee om? Gezamenlijk overleggen, gezamenlijk besluiten wordt genoemd. Dit betekent dat de stem van de cliënt eerst gehoord moet worden. Daarover straks meer.

Verlies van eigen regie
Eerst gingen de deelnemers in tweetallen verlies van eigen regie ervaren. De ‘hulpverlener’ deed de ‘cliënt’ een blinddoek om en leidde de blinde cliënt naar de andere kant van de ruimte. Onderweg waren er allerlei obstakels en ook medecursisten. Na afloop vertelden de ‘blinden’ hoe lastig het was om de regie uit handen te geven en hoe belangrijk vertrouwen en communicatie dan zijn. De stem van de ander en het tempo speelden een rol voor een gevoel van bescherming en veiligheid, en ook de manier van vasthouden en of er getrokken werd of geduwd. Los laten en vertrouwen is gemakkelijker als je iemand kent, maar ook als de ander duidelijke instructies geeft bijvoorbeeld. De verantwoordelijkheid voelde soms ook zwaar als de regie werd overgenomen.

Botsende perspectieven
De volgende vraag was: Hoe maak je ruimte voor regie van ouder én kind als de perspectieven botsen? Twee instrumenten, het Vraaganalyse Instrument (VAI) en de gespreksmethode Mijn Pad worden gedemonstreerd. Een opstandige dochter die niet luistert en spijbelt en een boze ouder die dochter uit huis heeft gezet. Een leerkracht seint het wijkteam in. De wijkteam medewerker interviewt moeder met het vraaganalyse instrument. Haar dochter is niet meer in de hand te houden, er is gevochten om haar mobiele telefoon, en toen was de maat vol. Zij woont nu bij tante en moeder staat op instorten. Daarna bezoekt de wijkteam medewerker de dochter en luistert naar haar verhaal met behulp van het instrument Mijn Pad. Achter het opstandige gedrag gaat een gevoelig verhaal schuil over een verkrachting waarover zij niet wil praten, en zeker niet met moeder, want die denkt misschien dat ze dit had gewild. Het lijkt raadzaam om nu eerst dochter met moeder in gesprek te laten gaan, want dat blijkt de dochter uiteindelijk toch te willen. Beide instrumenten helpen dus om  het probleem en de achterliggende vraag te verhelderen en de stem van zowel ouder als jongere te horen. De volgende stap is om in overleg met betrokkenen opties te bespreken en keuzes te maken over het vervolg.

Meer informatie?
Over het VAI:
i.kruizinga@yulius.nl;
over Mijn Pad:
i.bramsen@hr.nl.

Zie ook: hr.nl/mijnpad (informatie over Mijn Pad) en mijnpad.hr.nl (de Mijn Pad app)

Portretten van cliënten die ondersteuning of jeugdhulp ontvingen in 2014, voor de decentralisatie van de jeugdhulp.

Dit rapport bevat een serie portretten van Rotterdamse jongeren en ouders die ondersteuning of jeugdhulp ontvingen in 2014, d.w.z. voor de decentralisatie van de jeugdhulp. Voor deze portretten zijn cliënten, hulpverleners en een of meer personen uit het sociaal netwerk van de cliënt geïnterviewd. De centrale vraag bij deze interviews is hoe jeugdigen en opvoeders het proces van signaleren, toeleiding en hulpverlening ervaren en wat hun ervaring is met integraliteit van zorg, het beroep dat gedaan wordt op hun zelfredzaamheid en de ondersteuning vanuit hun omgeving.

De portretten moeten niet gezien worden als een representatief beeld van het totale jeugdhulpstelsel. Ze zijn vooral illustratief voor een aantal hulpverleningssituaties, waarbij in het huidige jeugdhulpstelsel mogelijk andere keuzes in de hulpverlening gemaakt zouden worden. De waarde van deze cliëntportretten is dan ook vooral dat zij stof tot nadenken geven bij de discussie over de benodigde transformatie in de jeugdhulpketen.

Klik hier voor het rapport Portretten cliënten jeugdhulp

Auteurs: Dick Butte, Petra van de Looij-Jansen, Justine Anschütz (red.)
Opdrachtgever: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, directie Jeugd
Uitgave: Onderzoek en Business Intelligence (OBI)

 

ConsenseP-symposium Pleegzorg, trauma en hechting

De brug tussen praktijk en wetenschap

  • Datum: 4 november 2016
  • Tijdstip: 9:00 – 14:00
  • Locatie: Djoj, Antony Duyklaan 5-7, 3051 HA Rotterdam
  • Kosten: € 65,-  inclusief lunch
  • Accreditatie is aangevraagd bij SKJ

Op 4 november 2016 organiseert het ConsenseP-netwerk in Rotterdam een symposium, gericht op trauma, psychosociale ontwikkelingen en behandelmethoden. Professionals binnen de specialistische zorg en pleegzorg hebben veel expertise op het gebied van trauma en hechting. Mede door de invoering van Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg, krijgen ook steeds meer professionals binnen onderwijs, wijkteams en jeugdzorg te maken met getraumatiseerde kinderen en jongeren. Deze hulpverleners worden geconfronteerd met emotionele en psychische problematiek, zoals contact- en relatiestoornissen, aandacht- en leerstoornissen, drugsgebruik, en angst- en stemmingsstoornissen die verband houden met hechtingsproblematiek in de vroege jeugd. Het ConsenseP symposium biedt de mogelijkheid om expertise uit te wisselen en kennis te vergroten/verdiepen op dit gebied. Het wordt een dag waarin recente ontwikkelingen binnen praktijk en wetenschap centraal staan en u volop kunt netwerken.

Dit symposium is bedoeld voor professionals die geïnteresseerd zijn in pleegzorg, trauma en hechting. Zoals: medewerkers wijkteams/jeugdteams, jeugdzorgwerkers, gedragswetenschappers, pleegzorgwerkers, huisartsen, kinderartsen en kinderpsychiaters, groepsleiding kinderdagverblijven, leerkrachten, pleegouders, gezinsvoogden, etc.

Meer informatie en aanmelden: www.consensep.nl/symposium