POH Jeugd & Gezin

Het doel van de praktijkondersteuner huisarts jeugd en gezin (POH J&G) is om, vanuit de laagdrempelige, praktijk van de huisarts ondersteuning te kunnen bieden. De POH J&G werkt onder aansturing van de huisarts, kan breed kijken, heeft kennis van het hulpaanbod, geeft zelf opvoedadviezen, kortdurende begeleiding en help de cliënt naar de juiste zorg. Dat kan zijn vanuit welzijn, lokale hulp in de wijk, basis ggz, het wijkteam, CJG, basis jeugd-ggz of gespecialiseerde jeugdhulp. We beogen hiermee de druk op de achterliggende jeugdhulpketen te verlichten door eerder hulp te bieden en optimaler gebruik te kunnen maken van beschikbare hulp in de wijk. Cliënten die gespecialiseerde jeugdhulp nodig hebben worden naar deze hulp doorgeleid. Uit de evaluatie van de pilot is gebleken dat cliënten en huisartsen de inzet waarderen en dat doorontwikkeling gewenst is.

Vanaf 2018 heeft de inzet van POH J&G, aanvankelijk in een pilot, vorm gekregen. Met de start van het nieuwe college is deze inzet geïntensiveerd. Eerst in het NPRZ gebied en vanaf 2020 ook in de overige wijken van Rotterdam. Het beleid is gericht op het vergroten van het bereik door meer huisartsen te laten aansluiten en daarnaast te investeren in de inhoudelijke ontwikkeling van de functie. Met de focus op direct zelf kortdurend hulpverlenen en functioneren als een spin in het web in de jeugdhulpketen. Er loopt een effectonderzoek waarbij wordt samengewerkt met de vakgroep huisartsengeneeskunde van het EMC (Rijnmondgezond.nl). En er loopt een traject gericht op de inhoudelijke ontwikkeling van de functie POH Jeugd & Gezin. Voor het effectonderzoek en de functieontwikkeling is een innovatiesubsidie toegekend door ZonMw. Eind 2022 is het project afgerond.

Klik hier hier voor de samenvatting van de tussenrapportage evaluatie inzet POH J&G. Het volledige rapport vindt u hier.

 

Toolbox POH J&G

 1. Functieprofiel POH-J&G
 2. Programma van Eisen zelfstandige praktijken
 3. Aandachtspunten voor de POH-J&G
 4. Huisartsen Consultatie Jeugdhulp en SPOED
 5. Linken naar Standaarden en Richtlijnen
 6. Screening/vragenlijsten
  • In deze Toolbox wordt verwezen naar de zelftesten van Mentaal Beter. Deze zelftesten zijn niet bedoeld als diagnosticum (!), maar kunnen een indicatie geven of er bijvoorbeeld een verdere doorverwijzing nodig is. De zelftesten kan de POH-J&G op de huisartsenpraktijk laten doen door/met de ouders en/of het kind/de jongere.Mentaal Beter biedt de volgende gratis online zelftesten aan:
  • Angst (Kan zowel door ouders van jongere kinderen als door de jongere worden ingevuld.)
  • Depressie (vanaf 16 jaar.)
  • ADHD/ADD (Kan zowel door ouders van jongere kinderen als door de jongere worden ingevuld.)
  • Autisme (Kan zowel door ouders van jongere kinderen als door de jongere worden ingevuld.)
  • Link naar de zelftesten van Mentaal Beter
 7. Database boeken en kaartjes
 8. Doorverwijzingen naar zorgaanbieders met contract met de Gemeente Rotterdam
 9. Cursussen
  Cursussen (Avant Sanare)
  Zoektermen: thema’s, doelgroepen, vormen
  Cursussen voor ouders en kinderen (CJG Rijnmond)
  Cursussen bij psychische klachten (Indigo)
  Zoektermen: doelgroep, gemeente, contactvorm