Over ST-RAW

Samen Transformeren Rotterdamse Academische Werkplaats

Missie

ST-RAW is de regionale kenniswerkplaats jeugd voor de regio Rijnmond. De kenniswerkplaats richt zich op het gezamenlijk leren en het delen van kennis, de ontwikkeling van innovatieve interventies, methoden en instrumenten en het toetsen of de aanpak die we kiezen werkt.

ST-RAW wil het kennisfundament vergroten van de jeugdhulpketen in de volle breedte (van preventie tot specialistische hulp) en werkt daarin samen met álle belanghebbenden (ouders en kinderen, professionals uit praktijk en beleid, bestuur, opleidingen en wetenschap), met in achtneming van de verscheidenheid aan groepen kinderen en jongeren t/m 23 jaar. ST-RAW wil hiermee bijdragen aan de transformatie-opgaven van de jeugdhulpketen en aan gezond, veilig en kansrijk opgroeien van de jeugd in de Rijnmond regio.

Het kennisfundament vastleggen en verstevigen doen we door:
– bestaande kennis te vertalen en te verspreiden voor praktisch gebruik;
– nieuwe kennis te genereren die gericht is op ondersteuning van de beleids- en uitvoeringspraktijk.

Doelen

1) Samenwerken in een energiek, hecht en duurzaam verband dat kan inspelen op kennisvragen rondom jeugdhulp en jeugdbeleid vanuit bestuur, beleid, praktijk en doelgroepen zelf in de regio Rijnmond.
2) Het uitvoeren van inhoudelijke projecten en een gezamenlijke leer- en verbetercyclus op gang brengen rondom deze projecten.
3) Het bieden van een podium voor het delen en valoriseren van kennis. Kennis die bijdraagt aan de kwaliteit en transformatie van preventie, ondersteuning, hulp en zorg voor jeugdigen en gezinnen. Wetenschappelijke kennis, maar ook praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van doelgroepen zelf.
4) Het delen, verspreiden, vertalen en bevorderen van de toepassing van bestaande en nieuwe kennis, expertise en kennisproducten. Hiervoor worden vormen gekozen die aansluiten bij bestaande leer- en verbetercycli binnen uitvoeringsorganisaties, opleidingen, bestuur en beleid.
5) Het gezamenlijk opzetten en vinden van financiering voor nieuwe relevante projecten, waarbij gezamenlijk (beleid, praktijk, onderzoek, opleidingen en doelgroepen zelf) wordt gewerkt aan kennisdoelen, veranderdoelen, professionaliseringsdoelen en ontwerpdoelen om de kwaliteit van het ondersteunings- en hulpaanbod aan de jeugd en gemeentelijk jeugdbeleid te verbeteren.

Strategie

Kennisagenda
In 2019 zijn kennisvragen rondom jeugdhulp en jeugdbeleid vanuit bestuur, beleid, praktijk en doelgroepen zelf verder ingevuld en samengevat in een kennisagenda. Deze kennisagenda is een dynamisch document en geldt als basis voor de samenwerking in STRAW van 2020 tot 2024. De partners in ST-RAW dragen waar mogelijk bij aan deze kennisagenda, elk vanuit de eigen expertise. Dit kan enerzijds door het delen van bestaande kennis uit afgeronde of lopende onderzoeks- en ontwikkelprojecten, en anderzijds door het genereren van nieuwe kennis. Bijvoorbeeld door projecten op te zetten met studenten, door samenwerking en aansluiting te zoeken met andere onderzoeks- en ontwikkelprojecten of wanneer (co-) financiering mogelijk is door het gezamenlijk opzetten van nieuwe projecten.

Inhoudelijke projecten
Binnen ST-RAW worden verschillende inhoudelijke projecten uitgevoerd om nieuwe kennis te genereren die gericht is op ondersteuning van de beleids- en uitvoeringspraktijk. Meer informatie over deze projecten staan op de website onder het kopje “Projecten” in de navigatiebalk.

Kennisdeling, implementatie, disseminatie
Via de website, een nieuwsbrief en kennisateliers wordt een podium geboden voor het delen en valoriseren van kennis. Hierbij wordt ruimte geboden aan zowel wetenschappelijke kennis, als wel praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van doelgroepen. Alle samenwerkingspartners van ST-RAW dragen bij aan kennisdeling. Voor professionals wordt voor kennisbijeenkomsten van ST-RAW SKJ-accreditatie aangevraagd.

Participatie
Participatie van doelgroepen is op veel manieren vormgegeven in ST-RAW:
– Door vertegenwoordiging van jongeren en ouders in de projectgroep van STRAW.
– Door deelname van jongeren en vertegenwoordigers van doelgroepen in projecten van ST-RAW.
– Door het delen van ervaringskennis bij kennisbijeenkomsten.
– Door het werken met cliëntverhalen.

Diversiteit

Diversiteit is een actueel thema in het denken over effectief beleid en uitvoering. ST RAW blijft aandacht houden voor de diversiteit van de doelgroep. Onder diversiteit verstaan we etnische achtergrond, de aard van de problematiek en de leeftijdsfase van jeugdigen en gezin. Bij de aard van de problematiek denken we bijvoorbeeld aan licht verstandelijke beperkingen of GGZ-problematiek.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

ZonMw