Over ST-RAW

Samen Transformeren Rotterdamse Academische Werkplaats

Kennis in de jeugdhulpketen
ST-RAW is de Rotterdamse academische werkplaats voor kennis in de jeugdhulpketen. De academische werkplaats richt zich op het gezamenlijk leren en het delen van kennis, de ontwikkeling van innovatieve interventies, methoden en instrumenten en het toetsen of de aanpak die we kiezen werkt.

Dit doen we met elkaar: onderzoekers, gemeenteambtenaren, medewerkers van opleidingsinstituten, beleidsmedewerkers en professionals uit de praktijk. Samen met deze partners zoeken we uit hoe jeugdhulp en het gemeentelijk jeugdbeleid beter, efficiënter en innovatiever kan. Samen transformeren we de jeugdhulpketen.

We willen dat zoveel mogelijk jeugdigen en gezinnen zelfredzaam zijn. En dat er voor wie dit nodig heeft er vroegtijdige ondersteuning en hulp is tegen aanvaardbare kosten. De participatie van jongeren en ouders is essentieel. ST-RAW wil deze doelgroepen daarom zoveel mogelijk betrekken en horen.

De focus bij ST-RAW is het vergroten van de eigen kracht. Om dit te bereiken werken we in 5 thema’s:

  1. Doen we de juiste dingen?
  2. Ruimte voor regie
  3. De grens van eigen kracht
  4. De kracht van preventie
  5. Reflectieve professionals

ST-RAW wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw.

Missie
ST-RAW wil samen met de partners, ouders en kinderen voor een kennisfundament zorgen in de lokale jeugdhulpketen. Hierbij houden we de verscheidenheid aan groepen kinderen en jongeren tot en met 23 jaar altijd scherp voor ogen.

Het kennisfundament vastleggen en verstevigen doen we door:

  • bestaande kennis te vertalen en te verspreiden voor praktisch gebruik
  • nieuwe kennis te genereren die gericht is op ondersteuning van de beleids- en uitvoeringspraktijk.

Visie
ST-RAW richt zich met kennisontwikkeling op de transformatie in de jeugdhulpketen. Het uitgangspunt van deze transformatie is de versterking van de eigen kracht van mensen.

Doelen
ST-RAW kent drie transformatiedoelen waar we ons inhoudelijk op richten:

  • Preventie en eigen kracht van jeugdigen en gezinnen
  • In een vroeg stadium hulp op maat bieden
  • Ruimte voor de uitvoerende professional en zijn veranderende rol

Diversiteit
Diversiteit is een actueel thema in het denken over effectief beleid en uitvoering. ST RAW blijft aandacht houden voor de diversiteit van de doelgroep. Onder diversiteit verstaan we etnische achtergrond, de aard van de problematiek en de leeftijdsfase van jeugdigen en gezin. Bij de aard van de problematiek kijken weg naar de aanwezigheid van licht verstandelijke beperkingen of GGZ-problematiek.

Adviesraad
De adviesraad adviseert ST-RAW over de inhoudelijke koers en activiteiten. De adviesraad bestaat uit (vertegenwoordigers van) ouders en jongeren, jeugdhulpaanbieders over de volle breedte van de jeugdhulpketen, vertegenwoordigers uit Rotterdam en de samenwerkende regiogemeenten en gerelateerde instanties zoals huisartsen, schoolmaatschappelijk werk en de justitiële keten.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

ZonMw