Afgeronde projecten

ST-RAW heeft de volgende projecten afgerond:

Cultuursensitief werken
Rijnmond is een multiculturele samenleving. Cultuur is een factor bij de beleving en erkenning van psycho-sociale problematiek. Via de LOL training worden professionals zich meer bewust van de eigen normen en waarden (waaronder ook de eigen stereotype beelden) ten opzichte van andere culturen, en het belang van een open houding naar anderen.
Lees verder

Regionaal Leernetwerk Jeugd
De veranderingen in het jeugdstelsel als gevolg van de transformatie in de jeugdhulp vragen naast nieuwe, vakinhoudelijke competenties van jeugdprofessionals, ruimte voor ontwikkeling en aandacht voor samenwerking met onderwijs en onderzoek. Deze samenwerking is nodig om (toekomstige) professionals beter toe te rusten, om hulp en ondersteuning aan jongeren en ouders door jeugdprofessionals effectiever te maken en daarmee de eigen kracht van de jongere en het gezin te versterken.

Het Regionaal Leernetwerk Jeugd heeft als doel het proces van kennisuitwisseling te faciliteren en aan te sluiten op de behoeften van samenwerkingspartners uit het onderwijs en de praktijk.
Lees verder

Psychische kwetsbaarheid
Jongeren met psychische kwetsbaarheid vallen eerder uit in het onderwijs, komen moeilijker aan stage of werk en ervaren belemmeringen in hun dagelijkse leven. Onderzoekproject Koplopers gaat op zoek naar oplossingen voor dit probleem. Doel van het onderzoek is om participatie van jongeren (15-25 jaar) te bevorderen binnen het onderwijs (mbo, hbo), welzijn en bij het vinden van werk.
Lees verder

Doen we de juiste dingen?
Zitten we op de goede weg en neemt de eigen kracht van jeugd en gezinnen toe? Vanuit het niveau van het stelsel, wijkteams en cliënten kijken we naar de resultaten. We doen evaluatieonderzoek, literatuuronderzoek en praktijkonderzoek waar we op verschillende manieren op reflecteren. De resultaten zijn terug te vinden in onderzoek rapportages, verslagen, gezamenlijke visies en adviezen.
Lees verder

Ruimte voor regie
In ‘Ruimte voor regie’ staan de doorontwikkeling, implementatie en evaluatie van instrumenten voor professionals in wijkteams centraal.
Zo is het ‘vraaganalyse-instrument’ bedoeld om de professional te ondersteunen bij het in kaart brengen van de situatie van de cliënt en hierbij eventuele problemen te signaleren op verschillende leefgebieden. Hierdoor ondersteunt het vraaganalyse-instrument bij het opstellen van een ondersteuningsplan en bij het maken van de eventuele beslissing om een cliënt door te leiden naar specialistische zorg. Hierbij is uiteraard aandacht voor eigen kracht van de cliënt.
‘Mijn Pad’ is een veelbelovende methode waarmee de professional jongeren kan ondersteunen om zelf de regie te voeren over hun eigen leven en hulpverlening.
Lees verder

De grens van eigen kracht
‘De grens van eigen kracht’ richt zich op de meest kwetsbare cliënten in de jeugdhulpketen, daar waar we tegen de grenzen van eigen kracht aanlopen. Bij deze groepen (licht verstandelijk gehandicapten of jongeren met psychiatrische en/of verslavingsproblemen) is veel winst te behalen: vermindering van leed maar ook vermindering van kosten.
‘De grens van eigen kracht’ brengt in beeld wat de kenmerken zijn van deze moeilijkste categorie cliënten. Ook laat dit deelproject zien hoe bij deze doelgroepen toch effectief aan eigen kracht gewerkt kan worden. We gaan in op de vraag wat passende hulp is. Ook wordt de effectiviteit van de oplossingsgerichte methodiek ‘Samen Veilig Stap voor Stap’ nauwlettend bekeken.

De kracht van preventie
‘De kracht van preventie’ gaat in op preventieve opvoedingsondersteuning op buurtniveau en de inzet van formele en informele netwerken. De druk op het jeugdzorgstelsel kan verminderen door preventie en door het bevorderen van eigen kracht. In dit deelproject kijken we hoe we daarvoor kunnen zorgen. Specifiek bestuderen we hierbij de praktijk van de interventie ‘Ouders in actie’. Ook onderzoeken we of deze interventie uitgebreid kan worden naar andere doelgroepen, zoals de doelgroep ‘vaders’.
Lees verder

Reflectieve professionals
‘Reflectieve professionals’ is geheel gewijd aan de toerusting van professionals in hun ontwikkeling. Door wetenschappelijke inzichten te combineren met praktijkervaringen, werken we aan de kennis en vaardigheden van zittende en toekomstige professionals.
De opbrengsten uit andere deelprojecten vertalen we zo naar opleidingen. Zo zijn de professionals beter toegerust voor de eisen die het nieuwe stelsel aan hen stelt.

Klein-maar-fijn
Jaarlijks is er ruimte in de academische werkplaats voor klein-maar-fijn onderzoek. Dit zijn kleinschalige en kortlopende initiatieven met een duur van 1 tot 3 maanden op het gebied van de transformatie van de jeugdhulp.
Aanvragen hiervoor kunnen worden gedaan door praktijkinstellingen of (vertegenwoordigers) van ouders en jongeren.