Projecten

Het centrale thema bij ST-RAW is het vergroten van eigen kracht. Om dat te bereiken, werken we in 5 thema’s aan kennisvermeerdering, kennisverspreiding en kennistoepassing. De nadruk bij deze thema’s ligt op het delen, vertalen, waarderen en implementeren van bestaande kennis.

De 5 thema’s zijn:

1. Doen we de juiste dingen?
Zitten we op de goede weg en neemt de eigen kracht van jeugd en gezinnen toe? Vanuit het niveau van het stelsel, wijkteams en cliënten kijken we naar de resultaten. We doen evaluatieonderzoek, literatuuronderzoek en praktijkonderzoek waar we op verschillende manieren op reflecteren. De resultaten zijn terug te vinden in onderzoek rapportages, verslagen, gezamenlijke visies en adviezen.

Publicaties:

2. Ruimte voor regie
In ‘Ruimte voor regie’ staan de doorontwikkeling, implementatie en evaluatie van instrumenten voor professionals in wijkteams centraal.
Zo is het ‘vraaganalyse-instrument’ bedoeld om de professional te ondersteunen bij het in kaart brengen van de situatie van de cliënt en hierbij eventuele problemen te signaleren op verschillende leefgebieden. Hierdoor ondersteunt het vraaganalyse-instrument bij het opstellen van een ondersteuningsplan en bij het maken van de eventuele beslissing om een cliënt door te leiden naar specialistische zorg. Hierbij is uiteraard aandacht voor eigen kracht van de cliënt.
‘Mijn Pad’ is een veelbelovende methode waarmee de professional jongeren kan ondersteunen om zelf de regie te voeren over hun eigen leven en hulpverlening.

3. De grens van eigen kracht
‘De grens van eigen kracht’ richt zich op de meest kwetsbare cliënten in de jeugdhulpketen, daar waar we tegen de grenzen van eigen kracht aanlopen. Bij deze groepen (licht verstandelijk gehandicapten of jongeren met psychiatrische en/of verslavingsproblemen) is veel winst te behalen: vermindering van leed maar ook vermindering van kosten.
‘De grens van eigen kracht’ brengt in beeld wat de kenmerken zijn van deze moeilijkste categorie cliënten. Ook laat dit deelproject zien hoe bij deze doelgroepen toch effectief aan eigen kracht gewerkt kan worden. We gaan in op de vraag wat passende hulp is. Ook wordt de effectiviteit van de oplossingsgerichte methodiek ‘Samen Veilig Stap voor Stap’ nauwlettend bekeken.

4. De kracht van preventie
‘De kracht van preventie’ gaat in op preventieve opvoedingsondersteuning op buurtniveau en de inzet van formele en informele netwerken. De druk op het jeugdzorgstelsel kan verminderen door preventie en door het bevorderen van eigen kracht. In dit deelproject kijken we hoe we daarvoor kunnen zorgen. Specifiek bestuderen we hierbij de praktijk van de interventie ‘Ouders in actie’. Ook onderzoeken we of deze interventie uitgebreid kan worden naar andere doelgroepen, zoals de doelgroep ‘vaders’.

Deelproject ‘De kracht van preventie’ richt zich op de versterking van de preventieve opvoedingsondersteuning op buurtniveau. In het bijzonder gaat het om secundaire preventie, dat wil zeggen vroegsignalering van mogelijke opvoedingsproblemen en vroege interventie bij opvoedingsproblematiek waarmee inzet van zwaardere hulp kan worden voorkomen of geminimaliseerd. Specifieke aandacht daarbij wordt geschonken aan:

  1. de rol van de professional
  2. de rol van de vrijwilliger
  3. de vorming van een pedagogische civil society van formele en informele netwerken

Door bestudering van de exemplarische praktijk ‘Ouders in Actie’ krijgen we inzicht in effecten, werkzame elementen en benodigde condities voor secundaire preventie op buurtniveau. Deze inzichten worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van deze praktijk en verwerkt in bruikbare kennisproducten voor zittende en toekomstige professionals in het preventieve veld.

Publicaties:
Literatuurstudie naar het effect van non-professionele hulpgroepen voor ouders met opvoedvragen

Reflectieve professionals
‘Reflectieve professionals’ is geheel gewijd aan de toerusting van professionals in hun ontwikkeling. Door wetenschappelijke inzichten te combineren met praktijkervaringen, werken we aan de kennis en vaardigheden van zittende en toekomstige professionals.
De opbrengsten uit andere deelprojecten vertalen we zo naar opleidingen. Zo zijn de professionals beter toegerust voor de eisen die het nieuwe stelsel aan hen stelt.

Klein-maar-fijn
Jaarlijks is er ruimte in de academische werkplaats voor klein-maar-fijn onderzoek. Dit zijn kleinschalige en kortlopende initiatieven met een duur van 1 tot 3 maanden op het gebied van de transformatie van de jeugdhulp.
Aanvragen hiervoor kunnen worden gedaan door praktijkinstellingen of (vertegenwoordigers) van ouders en jongeren.