LOL in cultuursensitief werken

Met 3 Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ in Rotterdam, Nijmegen en de bovenregionale AWTJ Risicojeugd) is het ZonMw-project LOL in Cultuursensitief werken gestart.
Dit implementatieproject richt zich op het verbeteren van de interculturele kwaliteit / cultuursensitiviteit in de werkwijzen van professionals in de jeugdhulp. Dit doen wij door implementatie, inbedding en bestendiging van een bestaand kennisproduct: de Live Online Leren (LOL) training in cultuursensitief werken en vroegsignalering ggz- en lvb-problematiek bij kwetsbare (migranten)jeugd.  Deze training is ontwikkeld door expert-trainers van Parnassia, i-psy Lucertis, Pharos, en MEE in het kader van het EIF-project verbeteren toegang en participatie jeugd-ggz voor kwetsbare migrantenjeugd, voortbouwend op kennis uit academische werkplaats DWARS. Na offline implementatie onder ca 175 professionals uit de wijknetwerken en wijkteams is de training vertaald in een online versie via de LOL school van Lucertis (juli 2013-eind 2015).

Doel is dat na het volgen van de training:
de bekendheid van de problematiek, behandelmogelijkheden en aanpak voor cultuursensitieve jeugd-GGZ- en LVB onder professionals is vergroot, en de bejegening van migranten door hulpverleners is verbeterd zodat:
sneller en eerder gesignaleerd wordt;
er tijdig hulp geboden wordt door de juiste hulpverlener;
het hulptraject voor jeugd en ouders afgerond wordt naar tevredenheid van hulpvrager/ouders en hulpverlener en na afloop zonodig in contact wordt gebleven.

Het ZonMw-project LOL i cultuursensitief werken heeft als doel:
8 extra LOL- trainers opleiden;
De LOL-training ‘cultuursensitief werken en vroegsignalering ggz- en lvb-problematiek migrantenjeugd’ in 2016 en 2017 in 8 gemeenten aanbieden aan 300 professionals uit de wijkteams en wijknetwerken;
Doorontwikkeling van de Live Online Leren (LOL) training met: a. een module over risicojeugd en b. ervaringsdeskundigheid van ouders (en jeugd).

Voor afname van de (voorlopig) GRATIS LOL training voor Rotterdamse professionals/organisaties: Flyer Rotterdam Online School
Voor meer informatie zie http://ggzmigrantenjeugd.nl/index.php/aanbod-eif-project/ en check de korte film op deze pagina, welke een impressie geeft van de online training.

Over de auteur Bekijk alle berichten

ST-RAW

De academische werkplaats in Rotterdam ST-RAW wil jeugdigen en gezinnen meer gebruik laten maken van hun eigen kracht. Het motto: ‘zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort en doorpakken waar het moet.’