Vervolg op ST-RAW

ST-RAW is een netwerk waarin door hulp- en zorgaanbieders uit de hele breedte van de jeugdhulpketen, gemeenten, onderzoeksinstellingen, hogescholen en vertegenwoordigers van doelgroepen en cliënten wordt samen gewerkt aan transformatie-vraagstukken. Dit willen we graag blijven doen. Voor de komende vier jaar heeft ST-RAW opnieuw subsidie aangevraagd bij ZonMw.

Begin 2019 is door ST-RAW geïnventariseerd bij professionals uit beleid en praktijk welke kennis de komende jaren nodig is. Voor twee van de meest genoemde thema’s zijn door ST-RAW projectplannen gemaakt. Ook is een kennisagenda opgesteld en een hernieuwd plan voor kennisdeling. Eind april 2020 horen we of we als regionale kenniswerkplaats jeugd door kunnen gaan.

Projectplan Verbinding van onderwijs en jeugdhulp
Het thema verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp is uitgewerkt door onderzoekers, professionals uit passend onderwijs, MBO, de jeugdhulpketen en beleid. Ook ervaringsdeskundige jongeren hebben vanaf het begin meegedaan. We willen graag de situatie van een specifieke groep jongeren verbeteren. Het gaat om jongeren die residentiële jeugdhulp ontvangen hebben en op een gegeven moment weer terugkeren naar school. Er is bekend dat zij meer moeite hebben om hun school succesvol af te maken en een plekje te vinden in de maatschappij. We denken dat deze jongeren beter ondersteund kunnen worden bij de terugkeer. In co-creatie is gewerkt aan invulling van een plan waarin eerst meer kennis wordt verzameld, vervolgens wordt gewerkt aan het in gang zetten van de gewenste verandering en alles wat daarvoor ontwikkeld moet worden. Als laatste wordt bekeken of de verbetering ook echt werkt. Ervaringsdeskundige jongeren zullen als co-onderzoekers ingezet worden bij de uitvoering van het projectplan.

Projectplan Preventie en jeugdhulp
Het thema preventie en jeugdhulp is uitgewerkt door een groep bestaande uit onderzoekers, professionals uit het preventieve jeugdveld en vertegenwoordigers van doelgroepen en ervaringsdeskundige jongeren. Gezamenlijk is gekozen voor de doelgroep ouders van jonge kinderen. Veel van deze gezinnen in de regio hebben met stress te maken. Bijvoorbeeld doordat er sprake is van armoede, van alleenstaand ouderschap, van psychische problemen bij de ouders of licht verstandelijke beperkingen. Door gezinnen sterker te maken kan bereikt worden dat gezinnen beter met dit soort stress om kunnen gaan. Het plan is om meer kennis te verzamelen over weerbaarheid in gezinnen op basis van bestaande data en aanvullende interviews met ouders. Vervolgens om gezamenlijk een preventieve werkwijze samen te stellen met de door ZonMw ontwikkelde keuzehulp voor werkzame elementen. En deze in een pilot te testen en evalueren.

Kennisagenda en hernieuwd plan voor kennisdeling
Andere doelstellingen van ST-RAW zijn een sterk netwerk te vormen dat kan inspelen op kennisvragen vanuit bestuur, beleid, praktijk en doelgroepen zelf. Een podium te bieden voor kennisdeling en kennisuitwisseling. Het gebruik van kennis door bestuur, beleid en praktijk te bevorderen. En gezamenlijk nieuwe projecten op te zetten.
Om deze doelstellingen te bereiken is door ST-RAW een kennisagenda opgesteld en een nieuw plan voor kennisdeling. De kennisagenda is de basis voor het gezamenlijk opzetten van nieuwe projecten.

Klik hier voor de kennisagenda 2020-2024.

In het hernieuwde plan voor kennisdeling is voorzien in voortzetting van SKJ geaccrediteerde kennisateliers en nieuw op te zetten workshops voor professionals rondom ervaringsverhalen van cliënten. Ook wordt voorzien in specifieke bijeenkomsten voor gemeenten (bestuurders en beleidmakers). Hierbij zal samen gewerkt worden met Werkplaats Sociaal Domein ZHZ, Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, NJI en andere regionale kenniswerkplaatsen jeugd.

Klik hier voor het hernieuwde plan voor kennisdeling 2020-2024.

Over de auteur Bekijk alle berichten

ST-RAW

De academische werkplaats in Rotterdam ST-RAW wil jeugdigen en gezinnen meer gebruik laten maken van hun eigen kracht. Het motto: ‘zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort en doorpakken waar het moet.’